در صورتی که در هر یک از مراحل خرید تا دریافت محصول شکایتی داشتید، می توانید به راحتی با شماره ۰۹۲۲۴۵۴۴۳۲۸ تماس گرفته و نسبت به انتقاد یا طرح شکایت و پیگیری مساله اقدام نمایید.